top of page

Pianolessen op maat

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden opgemaakt te Nijlen. Laatste update: maandag 10 juli 2023

1) De pianolessen gaan wekelijks door op het vooraf afgesproken tijdstip.

2) Er zal GEEN les zijn in vakantieperiodes en op wettelijke feestdagen. De volledige jaarplanning is te raadplegen in bijgevoegde kalender.

3) Zijn er lessen waarvan je ruim op voorhand weet dat je niet kan komen (denk aan bosklassen, examenperiode, verlof...)? Geef dit dan door vóór de start van een module (september / januari / april) zodat deze in mindering gebracht kunnen worden (max. 2 lessen). Tijdens een module is dit niet meer mogelijk.

4) Indien je tijdens het semester onverwacht geen les kan volgen wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden (ongeval...), is je docent het aanspreekpunt om de les al dan niet in te halen. Omwille van praktische redenen is hij niet verplicht hierop in te gaan maar vragen we hem/haar vanuit de organisatie zo flexibel mogelijk te zijn.

5) Bij afwezigheid van de lesgever wordt de gemiste les verplaatst naar het eerstvolgende inhaalmoment.

6) Een inhaalles wordt gepland tijdens één van de drie inhaalweken (einde van elke module). Een geplande inhaalles kan om praktische redenen niet verplaatst worden en bij afwezigheid kan deze niet opnieuw ingehaald worden.

7)  Bij het vroegtijdig stopzetten van de pianolessen door de leerling wordt het lesgeld niet terugbetaald, tenzij de lessen omwille van ziekte niet meer gevolgd kunnen worden.

Muzische Workshops

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden opgemaakt te Nijlen Laatste Update : vrijdag 08 januari 2021

1) Partijen

De gebruiker

De organisatie of privépersoon die diensten/goederen van de leverancier afneemt.

De leverancier (Atelier Muziek in Huis)
De organisatie die de diensten/goederen aan de klant levert.

2) Offerte

De gebruiker ontvangt van de leverancier een prijsofferte per e-mail.

3) Aanvaarding van de offerte

De offerte wordt geacht aanvaard te zijn door de gebruiker als de gebruiker per mail zijn instemming vertoont en de offerte ondertekend terugbezorgd aan de leverancier binnen een periode van 30 dagen. Indien de gebruiker de offerte na de vervaldatum terugbezorgd, dient er een nieuwe offerte aangevraagd te worden.
Bij aanvaarding van de offerte zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

De leverancier zal de diensten leveren zoals beschreven in de offerte. De gebruiker voorziet alle vereisten zoals omschreven in de offerte.

4) Diensten

Diensten bestaande uit het organiseren van workshops en andere creatieve activiteiten zoals die omschreven worden tussen de gebruiker en de leverancier. Binnen een straal van 40 km worden max. 4 sessies gegeven. Buiten deze straal kunnen er max. 2 sessies worden gegeven.

5) Rechten

Tenzij anders overeengekomen blijven alle audio-visuele opnames (niet limitatief bestaande uit foto’s, video’s, geluidsfragmenten, andere multi-mediale opnames, ed.), verderop afbeeldingen genoemd, eigendom van de leverancier. Indien van toepassing blijft het portretrecht gelden.
De leverancier gaat ervan uit dat alle deelnemers die instappen in activiteiten georganiseerd door de gebruiker en de leverancier hun goedkeuring geven om afbeeldingen te maken. Deze afbeeldingen kunnen gebruikt worden voor artistieke en/of journalistieke doeleinden.

Indien de gebruiker op de hoogte is van een weigering van een deelnemer om afbeeldingen te maken is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze weigering voor aanvang van een activiteit mee te delen.
Op het tijdstip dat deze opnames worden gemaakt zal de leverancier dit expliciet meedelen aan de deelnemers en afzien van opnames indien een deelnemer van een activiteit geen goedkeuring geeft.

Afgebeelde personen kunnen op elk tijdstip verzoeken om afbeeldingen te verwijderen en de leverancier zal hier gepast op reageren.

6) Referentie

Tenzij anders overeengekomen mag de leverancier de naam en het logo van de gebruiker in combinatie met een omschrijving van de geleverde diensten/goederen gebruiken ter promotie van de eigen diensten.

 

7) Annulatie door de gebruiker

In geval van annulatie door de gebruiker zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

  • Annulatie meer dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit en na bevestiging door de gebruiker: facturatie van een administratieve kost ten bedrage van 50 euro.

  • Annulatie minder dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit: facturatie ten bedrage van 25% van het totaal.

  • Annulatie minder dan 14 kalenderdagen vóór de activiteit: facturatie ten bedrage van 50% van het totaal.

  • Annulatie minder dan 7 kalenderdagen vóór de activiteit: facturatie ten bedrage van 100% van het totaal.

8) Annulatie door leverancier

In geval van annulatie door de leverancier zal er onderling een nieuwe datum worden gezocht. Indien er geen nieuwe datum mogelijk is, zal de vooraf afgesproken dienst kosteloos geannuleerd worden.

9) Betaling

De factuur wordt per mail verzonden naar de gebruiker op de dag van de workshop.
Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de week stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Elk beding, strijdig met deze, zal ons niet kunnen worden tegengesteld.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken. De vervaldag geldt als ingebrekestelling.
 

Daarenboven zal bij ingebrekestelling, de te betalen som, automatisch verhoogd worden met 10% met een uiterste minimum van 150 euro en dit enkel tot dekking van de geleden schade omwille van deze wanbetaling.
Klachten, welke steeds schriftelijk moeten zijn, worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 

10) Verzekering van deelnemers

De gebruiker voorziet, indien gewenst, een verzekering die de deelnemers van een activiteit dekt voor gebeurlijke ongevallen met lichamelijke of materiële schade.
De leverancier voorziet geen verzekering voor de dekking van ongevallen bij deelnemers van activiteiten.
De leverancier kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt tijdens een activiteit of ongevallen van deelnemers voor, tijdens of na een activiteit.

11) Verzekering van goederen

De gebruiker blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging van goederen die gebruikt zullen worden bij de workshops en die mee werden gebracht door de leverancier. Bij het gebruik van materialen van de gebruiker zelf kan de leverancier niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele beschadigingen.

12) Auteursrechten

De gebruiker zorgt ervoor dat hij handelt in overeenstemming met de Wet op de Auteursrechten. De gebruiker zorgt ervoor dat alle vergoedingen die moeten betaald worden naar aanleiding van de Wet op de Auteursrechten voor aanvang van de diensten van de leverancier zijn voldaan.
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de bepalingen met betrekking tot de Wet op de Auteursrechten.

13) Vergunningen

Indien een locatie of activiteit een vergunning vereist is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige administratieve of financiële vereisten te voldoen. De gebruiker zorgt ervoor dat alle vergunningen die noodzakelijk zijn volgens de geldende wetten of regelgevingen voor aanvang van de diensten van de leverancier zijn voldaan.
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van een vergunningsplicht.

 

14) Betwistingen

Voor elke betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd zijn.

 

15) Wijzigingen

De leverancier is vrij om de algemene voorwaarden zoals hier omschreven aan te passen of te herroepen.

Muziekkampen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden opgemaakt te Nijlen Laatste Update : maandag 15 maart 2021

1)  Men kan enkel inschrijven voor de volledige kampperiode.

 

2) Een inschrijving is bindend en na een inschrijving dient het verschuldigde bedrag betaald te worden.

 

3) Muziek in Huis behoudt het recht om het kamp te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. In dit geval krijgt iedere ingeschreven die betaald heeft, het inschrijvingsgeld terugbetaald.

 

4) Tijdens het kamp zullen foto’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden op onze website en Facebookpagina. Indien u wenst dat er geen foto’s genomen worden van uw kind gelieve dit dan uitdrukkelijk te vermelden bij het opmerkingsveld van het inschrijvingsformulier.

 

5) Betalingen moeten binnen de 15 dagen overgemaakt worden anders hebben we het recht om de inschrijving te annuleren.

6)  Inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt, tijdig inschrijven is de boodschap.

7)  Om de kleinschaligheid van het kamp en een aangenaam contact voor elke deelnemer te garanderen worden er maximum 15 kinderen toegelaten.

 

8) Muziek in Huis hanteert volgende annulatieregeling:

  • Een deelnemer annuleren kan altijd en kosteloos tot 5 dagen voor de start van het kamp.
  • Bij een annulatie minder dan 5 dagen voor de start van het kamp wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  • Bij een annulatie voor aanvang van het kamp door ziekte of ongeval kan het volledige inschrijvingsgeld teruggevorderd worden door opsturen van een doktersattest binnen 15 dagen na de start van het kamp. Het bedrag zal pas na de vakantieperiode teruggestort worden. Zonder doktersattest zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald.

  • Indien de deelnemer een vervanger vindt voor een annulatie vervalt de regeling onder de twee voorgaande punten en wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

  • We behouden ons het recht om bij buitensporig grensoverschrijdend gedrag, kinderen uit te sluiten tijdens het kamp.

bottom of page